مرکز تلفن

مرکز تلفن

سیستم های ارتباطی تلفنی  و مراکز و تجهیزات مدیریت برقراری این تماس ها که از آنها به مراکز تلفن نام برده می شود ، از مهمترین ابزارهای مورد نیاز در مراكز تجاری و ادارای  محسوب می گردند كه نبود آنها باعث مختل شدن كار و امور شركتها  می گردد.

به همین لحاظ ، می بایستی جهت اطمینان از صحت عملکرد آنها و همچنین جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از اختلالات و نوسانات برق شهر برای آنها ، از سیستم های برق اضطراری  بدون وقفه و یا همان یو پی اس بهره برد که بهترین پیشنهادهای ممکن در اینخصوص به شرح زیر تقدیم می گردد.