مشکلات برق شهر:

مشکلات برق شهر:

معرفی به دوستان

اگرشما تصمیم بگیرید که کامپیوترخود را مستقیماً به برق شهروصل کنید، منبع تغذیه داخلی آن با مشکلات متعددی مواجه خواهدشد. بعضی ازاین مشکلات کوچک هستند و کامپیوترشما با آن کنارخواهدآمد درحالیکه برخی ازآنها ممکن است موجب ازدست دادن اطلاعات و حتی ایجاد عیوب دائمی برروی سیستم شما شوند.

مشکلات برق شهر:

اگرشما تصمیم بگیرید که کامپیوترخود را مستقیماً به برق شهروصل کنید، منبع تغذیه داخلی آن با مشکلات متعددی مواجه خواهدشد.

بعضی ازاین مشکلات کوچک هستند و کامپیوترشما با آن کنارخواهدآمد درحالیکه برخی ازآنها ممکن است موجب ازدست دادن اطلاعات و حتی ایجاد عیوب دائمی برروی سیستم شما شوند.

دراین بخش نگاهی خواهیم داشت به مشکلات عمومی ومتداولی که برق ورودی شهر با آن دست به گریبان است

پارازیت خط :

پارازیت خط به معنای تغییرات کوچکی درولتاژورودی به کامپیوترمیباشد. مقدارمعین ازاین پارازیت، طبیعی است زیرا هیچ منبع تولید انرژی ایده آل نمیباشد وغالب منابع تغذیه (به غیرازارزانترین ونازلترین آنها) بدون هیچ مشکلی با آن مواجه خواهندشد. گرچه دربعضی مناطق کیفیت برق ورودی بسیارپایین است. همچنین اگرمداری ازکامپیوتربه اشتراک گذاشته شود یا کامپیوترنزدیک وسایلی که موجب اختلال الکترومغناطیسی میشود (مانند موتورها، ماشین آلات سنگین، امواج رادیویی و...) قرارداده شود آنگاه پارازیت خط مسئله بسیارمهمی خواهدبود. پارازیت هایی که منبع تغذیه نتواند جلوی آنرابگیرد ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح سیستم شود ومشکل به بّرد اصلی وسایرتجهیزات داخلی کامپیوتر انتقال پیداکند

  ایده آل AC سیکل کامل یک سیگنال

 

پارازیت دار AC سیکل کامل یک سیگنال

 

 

برخی وسایل درخانه واداره شما میتوانند موجب تولید پارازیت شوند وآنرا به خط ورودی AC انتقال دهند تا ازطریق ولتاژورودی، دیگروسایل را تحت تاثیرقراردهند. هرچه وسایل محافظت ازبرق ورودی بهترباشند میتوانند تجهیزاتی را که به این محافظها وصل هستند بهترایزوله کنند وآنها را ازاین پارازیتها مصون بدارند.

 اضافه ولتاژهای گذرا (Surge) :

ولتاژبرق شهردرمحدوده معینی قراردارد که برای ایران، این مقدار220 ولت میباشد. دراثراختلالات،رعدوبرق ومسائل درونی شبکه برق ممکن است وضعیتی پیش آید که ولتاژبطورموقت وبمدت چند هزارم ثانیه افزایش پیدا کند و درطول این مدت حتی به 1000 ولت و یابیشتربرسد.

بسیاری ازمنابع تغذیه کامپیوترهرسال درمعرض تعداد زیادی ازاین ولتاژهای گذرا قرارمیگیرند ومانند آنچه که درمورد پارازیت خط گفته شد هرچه منبع تغذیه مرغوبترباشد، بهترمیتواند این ولتاژهای اضافه راتحمل کند اگرچه این مسئله برای تجهیزات داخلی منبع تغذیه اهمیت زیادی ندارد. دربعضی حالات ولتاژهای اضافه بامقدارزیاد میتواند موجب قطعی ویا حتی تخریب تجهیزات داخلی کامپیوترشماشود بعلاوه اگرمنابع تغذیه برای زمان مشخصی درمعرض تعداد زیادی ازاین ولتاژهای اضافی قرارگیرند کم کم قابلیت خود را ازدست میدهند وبالاخره کاملاً خراب خواهند شد.

رعد وبرق :

لازم به توضیح زیادی درمورد این مقوله نیست. رعد وبرق میتواند میلیونها ولت برق را درآن واحد منتقل کند واگرخانه شما مورد اصابت رعد وبرق قرارگیرد احتمالاً خسارات هنگفتی حاصل خواهد شد. یک محافظ خوب معمولاً شانس بروزاین خسارت را کاهش میدهد و با ایفای نقش "گوسفند قربانی" خودش بجای کامپیوترشما دراثررعد وبرق میسوزد ولی دراثرانرژی عظیم ناشی ازضربه مستقیم رعد وبرق احتمال زیادی وجود دارد که حتی با وجود محافظ ، دستگاه شما آسیب ببیند.

احتمال برخورد مستقیم رعد وبرق بسیارکم است ولی پدیده دیگری ناشی ازرعد وبرق میتواند ریسک آسیب دیدن کامپیوتررا افزایش دهد. اگررعد وبرق در نزدیکی کامپیوتر شما (به فاصله چندین مایل) رخ دهد دراثرایجاد مقادیرهنگفتی ازالکتریسیته میتواند جریان برق را در مواد فلزی القا کند. هرسیمی که ازبیرون بیاید و به کامپیوتر شما وصل شود میتواند مجرایی برای بروز یک انرژی مخرب گردد که البته شامل کابل برق کامپیوتر وهمچنین سیم تلفن میباشد. احتمالاً درسال آینده منزل شما مورد اصابت مستقیم رعد وبرق قرار نخواهد گرفت ولی دراکثر تقاط جهان تقریباً قطعی است که رعد وبرق درفاصله یک یا دومایلی ازیک محل فرضی اتفاق خواهد افتاد.

 افت ولتاژ لحظه ای  :

 یک کاهش ولتاژ لحظه ای که به آن sag نیزگفته میشود عبارت ازنقصان سطح ولتاژدرخط نیرومیباشد. وقتی که sag رخ میدهد ولتاژ ازسطح معمول خود به مقدارکمتری میرسد ومجدداً به مقدارقبلی برمیگردد. میتوان گفت که این عمل دقیقاً عکس بروز افزایش ولتاژ لحظه ای(surge) میباشد. قابل انتظاراست که اکثرمنابع تغذیه قادربه تحمل کاهش ولتاژباشند. توانایی منبع تغذیه دراین خصوص بستگی به میزان محدوده مجازولتاژورودی آن دارد. برای مثال یک منبع تغذیه ممکن است برای ولتاژ ورودی 230 ولت متناوب طراحی شده باشد ولی هرولتاژی درمحدوده 190 تا 260 ولت را تحمل کند.

در اینحالت هرکاهش ولتاژی پایینتراز190 ولت برای بیش ازکثری ازثانیه احتمالاً موجب خاموش شدن ویا اختلال درعملکرد منبع تغذیه خواهد شد.

پدیده افت ولتاژ لحظه ای بشدت فراگیرمیباشد وممکن است به مشکلاتی ختم شود که شما به هیچ وجه نمیتوانید منبع تغذیه را مقصر قلمداد کنید. ممکن است بعضی اوقات این کاهش را باسوسو زدن یا کم نورشدن لامپها ببینید. این پدیده معمولاً زمانهایی که بارزیادی ازشبکه گرفته میشود مانند غروب یک روزداغ تابستانی ویا درخلال بروزطوفان که شبکه محلی برق تحت تاثیرخرابیهای مکانیکی درمناطق مجاورقرارمیگیرد. باگسترش تقاضای انرژی الکتریکی ومالیاتی که به آن تعلق میگیرد شیوع این پدیده درحال افزایش میباشد. افت ولتاژ لحظه ای میتواند باعث تخریب سیستمهای کامپیوتری شود، دربسیاری حالات این کاهشها تاثیری بدتر ازرفتن برق دارند زیرا اگربرق برود، کامپیوتر کاملاً خاموش میشود ولی با افت ولتاژ لحظه ای به کار خود ادامه میدهد ولی باسطح انرژی کمتر وبه همین دلیل بعضی از وسایل و تجهیزات درست کار نمیکنند به جای اینکه کاملاً خاموش شوند.

رفتن برق (خاموشی) :

زمانی است که انرژی الکتریکی ورودی کاملاً قطع شود. تاثیری که این پدیده برروی سیستم شما میگذارد تاحدود زیادی بستگی به زمان قطع برق دارد. اگرزمانی که برق میرود سیستم شما بیکارباشد، به احتمال زیاد وقتی که برق می آید اتفاق خاصی برای آن نمی افتد ولی اگراین اتفاق زمانی بیفتد که شما مشغول رفع مشکلی درهارد کامپیوترهستید یامثلاً فایلی را ذخیره مینمایید به احتمال زیاد بامشکل مواجه خواهید شد بعلاوه پدیده رفتن برق معمولاً بصورت درست وتمیزاتفاق نمی افتد بلکه چه درزمان رفتن وچه آمدن با ضربات شدید واختلالات شبکه همراه خواهد بود. اکثر سیستمها رفتن و آمدن برق را بدون مشکل خاصی تحمل خواهند کرد ولی امکان بالقوه برای خرابیهای زیاد همواره وجود خواهد داشت والبته شما تمام کارهایی را که درحافظه کامپیوتر است و هنوز آنرا ذخیره نکرده اید ازدست خواهید داد.

 حفاظت درمقابل مشکلات برق شهر:

شما میتوانید سطوح مختلفی ازحفاظت را درمقابل مشکلات برق برای سیستم کامپیوترخود جهت جلوگیری ازتخریب ویا ازدست دادن اطلاعات بکارگیرید. اصلاً جای تعجب نیست که هرچه بیشتر بپردازید، سطح حفاظتی بیشتری رابدست خواهید آورد (محدوده قیمت بین نزدیک صفرتا چندین میلیون ریال وحتی بیشترمیباشد)

این بخش نگاهی دارد به تعاریف قراردادی ومفاهیمی که دررابطه با حفاظت درمقابل برق شهربکاربرده میشوند. بعلاوه استفاده از یک انرژی پشتیبان مانند سیستم تامین انرژی بدون وقفه (UPS) شما را قادرمیسازد که بربیشترمشکلات ناشی ازبرق شهرفائق آیید وهمچنین محافظت دربرابرقطع کلی برق رابدست آورید. (UPS ها نیز دراین بخش مورد بحث قرارمیگیرند)

نکته: مهمترین شکل حفاظت درمقابل مشکلات برق ورودی که اکثر مردم آن را نادیده میگیرند کشیدن پلاک کامپیوترازدوشاخه برق شهردرهنگام بروزمشکلات برق است. این بهترین نوع حفاظت است که هنوزعده کمی ازمردم درمورد آن فکرمیکنند.

بدون حفاظت:

برخی ازمردم بطورکلی هیچ سیستم حفاظتی را بکارنمیگیرند. اگر پول، نگرانی عمده شماست ویا اگرانرژی ورودی شما از نوع عالی و بابهترین کیفیت است ممکن است شما ترجیح دهید که هیچ نوع سیستم حفاظتی را درمقابل مشکلات برق بکار نبرید. (احساس خوبی دارید؟... اشتباه میکنید) عدم استفاده ازسیستمهای حفاظتی اصلاً توصیه نمیشود.

اخطار: همواره یک کابل سه شاخه مناسب با اتصال زمین را برای وصل کردن کامپیوتر خود به برق شهر بکارببرید، اگرنیازبه کابل اضافه دارید نوع مناسب آنرا استفاده کنید. تلاش برای صرفه جویی درسیم اضافه، با قطع کردن پین اتصال زمین ازکابل کامپیوتر، خطرناک میباشد. درحالیکه عدم بکارگیری سیستم حفاظتی کاری غیرهوشمندانه است، عمداً دنبال دردسر گشتن احمقانه میباشد.

محدود کننده ولتاژهای اضافی گذرا و ایستگاههای قدرت:

 تنها عده قلیلی از مردم تمایل به استفاده ازکامپیوترهایشان بدون بکارگیری سیستم حفاظتی دارند. ارزانترین واساسی ترین شکل حفاظت، یک محدود کننده ولتاژهای اضافی وگذرا میباشد. این وسایل به شکل یک جعبه پلاستیکی هستند با خروجی که از طریق آن کامپیوتر، مانیتورو وسایل دیگربا یک کابل به دوشاخه برق شهروصل میشوند. آنها گاهی به نامهای "نوارقدرت" یا "میله قدرت" نیز نامیده میشوند. این محافظها به لحاظ کیفیت از خیلی خوب تا تقریباً بدون استفاده طبقه بندی میشوند وسطح حفاظتی آنها تقریباً متناسب با قیمت میباشد. محدود کننده های ارزان، حفاظت زیادی را ایجاد نمیکنند هرچند که بهترازهیچ میباشند ولی هرگزخود را با فکر اینکه یک محدود کننده 5000 تومانی بتواند کامپیوتر شما را تاحد زیادی ازمشکلات برق شهرمحافظت کند گول نزنید.

 محدود کننده ولتاژهای اضافی معمولاً به دو طریق مشکلات برق شهرراکاهش میدهد. اول، آنها از مولفه های جاذب قدرت برای گرفتن شوک ناشی ازلبه های تیزوولتاژهای اضافی گذرا استفاده میکنند واجازه نمیدهند که آنها ازکامپیوترشما عبورکنند. وسیله ای که برای این منظور استفاده میشود metal-oxide varistor  یا  MOV نامیده میشود.

توضیحvaristor یک نیمه هادی با دو ترمینال است که مقاومت آن با افزایش ولتاژ بصورت غیر خطی کاهش می یابد.

 این وسایل به این منظور طراحی شده اند که هرولتاژی بالاتراز یک سطح ولتاژ تعیین شده رابجای اینکه از دستگاه عبوردهند به زمین تغییرمسیرمیدهند واین همان چیزی است که باعث حفاظت ازسیستم شما میشود ولی باید دقت نمود که این وسیله فقط دریک نقطه ولتاژی تعیین شده کارمیکند ویک محدوده ولتاژرا پوشش نمیدهد.MOV احتمالاً نمیتواند ضایعات برقی ناشی ازرعد وبرق راپوشش دهد.

دوم، آنها معمولاً شامل اجزایی برای یکنواخت سازی وکاهش پارازیت های خط انتقال نیرو میباشند اگر چه این اجزاازنوع بسیارعالی نیستند.

موارد متعددی است که شما هنگام خرید یک محدود کننده ولتاژ باید درنظر داشته باشید.

به یاد داشته باشید که رند های بازاردرصنعت محافظ های الکتریکی مانند صنایع دیگر حاضرند و اگر شما جایی یک محدود کننده ولتاژ رادیدید که ادعا میکرد کاملترین حفاظت را از تجهیز شما فراهم میکند ولی قیمت آن به اندازه قیمت یک همبرگر است! باید هوشیار باشید. در اینجا برخی مشخصات ومعیارهای کیفی ذکر میشود:

 جذب انرژی: محدود کننده های ولتاژ معمولاً بر اساس میزان انرژی که میتوانند جذب کنند(برحسب ژول) طبقه بندی میشوند.هرچه میزان این جذب انرژی (بافرض اینکه ادعای کمپانی سازنده قابل قبول باشد) بیشترباشد محدود کننده بهتری خواهیم داشت، معمولاً 200 ژول یک محافظ پایه است، 400 ژول یک محافظ خوب و600 یا بالاتریک محافظ عالی میباشد.

 استانداردهای UL در مورد ولتاژ عبوری:UL پیشرو ترین آزمایشگاه تعیین استاندارد درآمریکا میباشد واستاندارد شماره 1449 را درمورد محدود کننده های ولتاژمنتشر کرده است. این استاندارد محدود کننده ها را بامقدارولتاژی که اجازه عبورازآنها را دارد طبقه بندی کرده است. یرای آزمایش محدود کننده، آن را درمعرض یک جریان 500 آمپرویک فشار6000 ولت قرار میدهند وخروجی آن را اندازه گیری میکنند تا ببینند چه میزان ولتاژاز محدود کننده وارد دستگاه میشود. برای حفاظت دستگاه 3 سطح مختلف تعیین شده است. 420 ولت، 500 ولت و 660 ولت. واضح است که هر چه این عدد کمتر باشد بهتر است. توجه داشته باشید که حتی 660 ولت سه برابرولتاژ نامی یک کامپیوترخانگی درایران میباشد.

  نشانگر حفاظت : MOV ها(نیمه هادی های اکسیدفلزی) عمردائمی ندارند واگردفعات زیادی درمعرض ولتاژهای اضافه قرار گیرند

(یا یکبار در معرض ولتاژی بسیاربزرگ) از بین میروند. اگراین اتفاق بیفتد، محدودکننده ولتاژ شما دیگر نمیتواند دستگاهتان را درمقابل مشکلات ولتاژحفاظت کند. ولی شما چگونه میفهمید که این اتفاق افتاده است؟ درمحدود کننده های قدیمی (وهم اکنون نیز در دستگاههای ارزان قیمت) نمیتوان متوجه شد که این اتفاق چه زمانی افتاده است اگرچه دردستگاههای خوب کنونی یک نشانگر بصورت لامپLED تعبیه شده است که نشان میدهد MOV کار میکند یا خیر. این ،یک ویژگی مهم است که درهنگام خرید میتوان جستجو کرد.

 اصلاح شرایط خط: محدود کننده ها معمولاً دارای قابلیتی برای رفع عیوب خط انتقال نیرو میباشند. وقتی که شما یک محدود کننده خریداری میکنید، مشخصات فنی آن را بدقت بخوانید. تمام محدود کننده ها نمیتوانند شرایط خط را اصلاح کنند. بهترین محدود کننده ولتاژ، 420 ولت با حداقل 400 ژول انرژی برای خروجی تا 3000 وات میباشد.

 کلید قطع و وصل: برخی محدود کننده ها یک کلید دستی قطع و وصل دارند درحالیکه بعضی دیگر ندارند. به این مفهوم که مداربعضی از آنها با یک کلید وصل میشود ولی بعضی دیگرتا زمانی که دستگاه به برق وصل است، روشن میباشند. این یک ویژگی سودمند است، بطورمثال شما میتوانید یک شارژرباتری را برای یک لپ تاپ ویا یک ساعت الکتریکی استفاده کنید درحالیکه سایر مولفه ها را با کلید خاموش کرده اید.

 

قطع کننده مدار یا فیوز: بسیاری ازمحدودکننده ها فیوزویاوسیله دیگری برای تجدید Reset)) مدارشان دارند که اگر یک اتصال کوتاه ویا اختلال شدیدی درمداراتفاق افتاد که باعث کشیدن جریان بیش از حد گردید، میسوزند یا Reset میشوند.

محدود کننده هایی که Reset میشوند بهترند. زیرا فیوزبا یک بارسوختن باید تعویض شود.

 گارانتی حفاظت: برخی کمپانی ها برای محدود کننده هایشان گارانتی درنظر میگیرند به این معنا که اگرتجهیزی که از طریق محدود کننده های آنها به برق وصل است آسیب ببیند، برای تعمیرویاتعویض آن به شما پول پرداخت خواهند کرد.

قبل ازاینکه روی این گارانتی ها حساب کنید شرایط ومفاد آنرا بدقت مطالعه کنید.

 اخطار: بخاطر داشته باشید که همیشه فرآیند صحیح خاموش کردن کامپیوتر خود را قبل ازاینکه به یکباره با فشردن دگمه power دستگاهتان را خاموش کنید، انجام دهید زیرا اگردرهنگام کاربا سیستم عامل(windows) ناگهان دگمه power رافشاردهید ریسک ازدست دادن اطلاعات یا خراب شدن فایل را افزایش خواهید داد.

 توجه: بعضی محدود کننده ها لامپی دارند که نشان دهنده روشن بودن آن است. این لامپ فقط نشانگر اینست که جریان ازآن عبور میکند واصلاً ارتباطی به سطح حفاظت آن ندارد ولی حداقل به شما میگوید که این محدود کننده به برق وصل است وکارمیکند. این نباید با نشانگرحفاظت که دربالا توضیح داده شد اشتباه شود.

از انواع گوناگون محدود کننده ها، ایستگاه قدرت که به آن اداره کننده قدرت نیزگفته اند میباشد و آن مجموعه ایست که امکان گرفتن چند خروجی را برای تجهیز شما فراهم میکند ودگمه هایی دارد که به شما اجازه میدهد به آسانی تجهیزات مختلف را روشن یا خاموش نمایید. آنها معمولاً بگونه ای طراحی شده اند که زیرمانیتورقرارمیگیرند. بعضی ازاین ایستگاهها شامل تمام کارآیی هایی که ممکن است یک محدود کننده داشته باشد میباشند. تعدادی دیگرفقط یک کلید خاموش و روشن دارند و تقریباً کاری برای حفاظت ازدستگاه شما انجام نمیدهند. ( ازچیزی که میخرید مطمئن باشید)

 اخطار:من اطلاعاتی دریافت داشته ام که در مورد امکان سوختن تجهیزات و یا حتی ریسک ایمنی به عنوان نتیجه ای از اتصال محدودکننده ها به خروجی UPS هشدار میداد.

شما هرگزنباید این کاررابکنید تا مبادا یک شرایط مخاطره آمیزبوجود آید.

 

 

نظرات

 
   
 
Captcha