انواع مشكلات شبكه برق

انواع مشكلات شبكه برق

معرفی به دوستان

Spikeها ولتاژهای سریع ,گذرا وباطول زمانی کوتاهی هستندکه به شکل موج اصلی برق اضافه می شونداین ولتاژها می توانندبه هردوسیکل مثبت ومنفی اضافه شده

انواع مشكلات شبكه برق

 

  انواع مشكلات شبكه برق

نوسانات شدیدلحظه ایSpike

 

Spikeها ولتاژهای سریع ,گذرا وباطول زمانی کوتاهی هستندکه به شکل موج اصلی برق اضافه می شوند این ولتاژها می توانندبه هردوسیکل مثبت ومنفی اضافه شده وبه اجزای تجهیزات الکتریکی  و الکترونیکی متصل به شبکه برق ،خسارات سنگيني وارد کرده یا آنها راازبین ببرند

Spike هاتوسط ترموستاتها و سوئیچ ها  و یا کلیدهای اتواتیک متصل به انواع بارهای  سلفی و یا الکترو مغناطیس ویا سایرتجهیزاتی که جریانهای الکتریکی زیاد راSwitchمیکنند و يا انواع مصرف كننده پر توان كه به صورت لحظه اي وارد مدارشده و يا از مدار خارج ميشوند ویا توسط بارهایی که بوسیله شرکت های برقSwitchمی شوند, ایجادشوند .بدون شک صاعقه ای که به صورت موضعی به زمین اصابت می کنندازجدی ترین وقابل توجه ترین عوامل تولید این نوسانات هستند. بویژه زمانی که اين صاعقه به کابلهای ارتباطی برق برخورد نموده و یا یا به سازه های فلزی که به شبکه برق متصل میباشدبرخورد کنند و یا در کابل های برق  القاء می شوند.

نوسانات شدیدلحظه ای می تواندباعث آسیب سخت افزاری وخرابی نرم افزارگردندآسیب دیدن سخت افزارنتیجه قراردادن وسایل الکترونیکی حساس درمعرض ولتاژهای بالاست.

  خسارتهای نرم افزاری می توانددر درازمدت سبب ضررهای مالی سنگینی گردد،زیرافایل هایی که به طور دورهای خوانده می شوندخراب شده وسیستم پردازش جاری ممکن است خطاها راتشدیدکند. براي جلو گيري از صدمات  spike به سخت افزار و نرم افزار ، علاوه براستفاده از  دستگاه  UPS   ONLINE  مي بايستي  مصرف كننده  را به يك اتصال ارت مناسب وصل نمود .مقدار  spike میتواند بین 2 تا ده ها برابر ولتاژ نامی شبکه و برای چند نانو ثانیه باشدبرای حفاظت از  spike  و بسته به قدرت  spike و شرای برق محل  توسط متخصصین وریستور با ولتاژ و قدرت  متفاوت پیشنهاد میشود

نویزالکتریکی:

نویزحالت مشترک ناشی ازبروز اختلال الكتريكي و تا تغيير پتانسيل الكتريكي  بین خطوط منبع  وزمین است. نویزحالت معمول نتیجه اختلال بین ولتاژهای فازبه فازو فازبه نول است ومیتوانددراثراصابت صاعقه, خاموش وروشن کردن بار،اشکالات کابل ومجاورت  باتجهیزات فرکانس  بالا و  فرستنده هاي پر قدرت  راديويي  وغیره ایجادشود.

انرژی نویزفرکانس بالاکه واردسیستم ارت شده است می تواند برروی مدارهای حساسی که ارت منبع تغذیه رابعنوان مرجعی برای سیستم کنترل داخلی بکارمی برندتاثیربگذارد.نویزالکتریکی می تواند باعث Hang کردن کامپیوترودرنتیجه ازبین رفتن اطلاعات گردد.

 برای حفاظت از نویز های مختلف  رادیویی و یا مغناطیسی از فیلتر های  فرکانس بالای   EMI  RFI  فیلتر استفاده میشود .

اضافه ولتاژلحظه ای    Surges

Surgeولتاژاضافه شده به موج اصلی برق بامقادیربالاترازمقدارعادی خط اصلی برق می باشدکه بیش ازیک سیکل ادامه می یابد(.بین 15 ال300 میلی ثانیه )

Surgeمعمولاپس ازآنکه یک دستگاه بزرگ خاموش می شودو یا بدنبال Switch کردن باردرمراکزفرعی ایجاد می شود.

به علت زمان نسبتا طولانی,Surgeمی تواندقدرت عملکرد مربوط به منبع تغذیه سوئیچینگ کامپیوترراکاهش داده وباعث کاهش طول عمرآنهاشود.

 برای حفاظت از این مورد میتوان ازمحافظ های رلهای و یا ازاستابیلایزرها دارای محافظ استفاده کرد و البته بهترین محافظ دستگاه  UPS  آن لاین دارای فیلتر های حفاظتی  EMI/RFI هم چنین مجهز به واریستور مناسب مجهز به مدار فیوزی میباشد .

 

افت لحظه ای ولتاژSags

افت ولتاژهایی که به مدت چندسیکل ادامه داشته باشندSagنامیده می شوند. Sag(.بین 15 ال300 میلی ثانیه ) ازلحاظ شکل مانند spike های منفی می باشدولی طول مدت آن بیشتراست.

وقوع افت ولتاژ بسیارمتدوال است . این امرناشی ازSwitch  کردن یک باربزرگ ماننددستگاههای تهویه هوایاراه انداختن موتورهای الکتریکی است.

درصورتی که ولتاژ منبع اصلی آنقدرپایین بیایدکه کامپیوترها نتواند ولتاژی دریافت نماید, افت ولتاژ باعث خاموش  شدن کامپیوترمی شود. برای حل مشکل   sag  استفاده از  ups خدمهدث  می باشد  این upsها کاهش ولتاژ تا 120 ولت ac  را مجاز می داند و در خارج از این محدوده با استفاده از انرزی  ذخیره شده در باطری   و یا خازن خود  حفاظت از سیستم را با تامین برقی کاملا  تابت و بدون نوسان  انجام می دهد

 

 

هارمونیک:

هارمونیکها عموما توسط بارهای غیرخطی بوجودمی آیندکه ازبرق شهرجریان هایی بادامنه بالا    می کشند.بارهای حاوی یکسوسازهای کنترل شده, منابع تغذیه,Switching وبویژه ماشین های الکتریکی رامیتوان بعنوان منابع ایجاد این نوع تاثیرات  هارمونیک نام برد, برای مثال می توان به کامپیوترها, دستگاه های فتوکپی, پرینترهای لیزری وموتورهای دوار باسرعت متغیراشاره کرد.

هارمونیک باعث افزایش نامناسب جریان می شوندواین افزایش اثرخود را در دماهای بالانشان داده وباعث خرابی اجزای تشکیل دهنده وافزایش حرارت دستگاهها می شود.

اکثرPCها توسط منابع سوئیچینگ تغذیه می شوندومشکلات مربوط به هارمونیک ها باافزایش تعدادکامپیوترها بصورت تصاعدی بالا می رود.

 

افت طولانی ولتاژBrownouts

 Brownout  ها همانند Sag ها هستندولی طول مدت آنها بیشتراست ومعمولا مهمترهستند. افت ولتاژ طولانی, زمانی ایجادمی شودکه منبع اصلی تولیدبرق، قدرت تامین توان موردنیاز شبکه مصرف را ندارد وشرکت برق ولتاژشبکه سراسری راکم می کند.

بسته به وضعیت شرکت تولیدکننده برق منطقه ای ودرشرایط بحرانی, افت طولانی ولتاژممکن است چندین ساعت ادامه یابد

 سیستم مناسب حفاظتی جهت مشکل مذکور  دستگاه استابیلایزر باقابلیت پذیرش دامنه وسیع ولتاژ میباشد، بهتر است سیستم مذکور از استابیلیزرهای روتوری باشد

 

قطع برق شهرBlackout

 Blackout    عبارت است ازقطع کامل جریان برق ودرهنگام وقوع آن منبع نیروی برق کاملا ازکارمی افتد دراین وضعیت دراثر بروز اشکال درخطوط نیرو, حرارت, طوفان همراه بارعدوبرق وسایر شرایط پیش می آید.

  Blackout   دارای اثرات کاملا مشهودوگاهی مخرب است.

 

نتیجه:

مواردقابل توجهی ازاختلال های احتمالی انرژی الکتریکی وجود داردکه می تواند برعملکرد یک بارحساس تاثیر داشته باشد.

وجه تشابه تمام اختلال های یادشده این است که مطلقا قابل پیش بینی نیستندهراقدامی که برای حفاظت ازمنبع تغذیه بارحساس انجام گیردبایددرتمام مدت استفاده ازبارموثر باشد.

اگرهدف استفاده کننده ازکامپیوتر ويا تجهيزات الكتريكي و يا الكترونيكي کاهش دفعات قطع برق وبه حداقل رسیدن خطاست سیستم الکتریکی بایدهمواره تحت کنترل باشد.

 

یو .پی .اس Uninterruptible power supplyبعنوان راه حل پس ازشناسایی یک سری تجهیزات به عنوان بارهای حساس, موضوع مهم حفاظت از منبع تغذیه آنهاست برای مثال اثرات ناشی ازتداخل نویز، فرکانس رادیوئی وSpike ها رامی توان با قراردادن فیلترهای مناسب وبعضی ازانواع ترانسفورماتورایزولاسیون درخط تغذیه کاهش داد.

Surgeها را نیز می توان با به کاربردن قطعات تابع ولتاژکم کرد.

البته هنگامی که تاثیرات قطع برق یا افت ولتاژطولانی رادرنظر بگیریم حساسیت بارهاباید به طور جداگانه مورد بررسی قرارگیرد. برای مثال قطع برق برای مدت چندمیلی ثانیه ممکن است سبب شودکه تجهیزات خاص یاسیستم کاری( نرم افزار سیستم ) آنهاکاملا خراب شوددرحالی که سایرتجهیزات بدون آنکه آسیبی ببیندچندین سیکل نامناسب برق ورودی راپشت سرمیگذارد نیازهای مختلف برای تغذیه یک شبکه کامپیوتری ویک سیستم روشنایی اضطراری رادرنظر بگیرید.

نصب تجهیزات تصحیح ولتاژ Line-Conditioning Equipmentویک ژنراتورStandby       می توانددرمواقع لزوم مناسب­ترین شکل حفاظت راتامین کند.

اگرباربه یک منبع تغذیه باتلرانس کم نیاز داشته باشد ویا قرار است که 24ساعته مورد استفاده قراربگیرد، هیچ راهی وجود ندارد جز نصب یک نوع منبع تغذیه بدون وقفه UPS تا بار رابوسیله نیروی برق مداوم وبدون نویزتغذیه کند

نظرات

 
   
 
Captcha